Ελληνικά | English
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σκοπός της 4hoteliers είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Consulting & Management σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Επανδρωμένη με έμπειρα στελέχη του τουριστικού χώρου, τα οποία προσφερουν ένα νέο τρόπο παροχής υπηρεσιών, αλλάζει τα δεδομένα στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά. Στόχος της είναι να οδηγήσει τους πελάτες της στην αύξηση της κερδοφορίας τους αξιοποιώντας τη γνώση και την πολύτιμη εμπειρία του στελεχιακού της δυναμικού και τις σύγχρονες τεχνικές προώθησης και διοίκησης. Η 4hoteliers προσφέρει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών, οι οποίες διατίθενται είτε συνολικά, είτε μεμονωμένα, σύμφωνα πάντα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών της.

Φιλοσοφία

H 4hoteliers είναι εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχειακών μονάδων που λειτουργεί με βασικό γνώμονα την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση της επένδυσης που αναλαμβάνει. Διαμορφώνει την συνολική στρατηγική της επιχείρησης δημιουργώντας συγκριτικά πλεονεκτήματα μέσω της επανασχεδίασης των λειτουργικών πόρων ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και να ικανοποιούν τις προσδοκίες των ιδιοκτητών. Η φιλοσοφία της εστιάζεται στην ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη και στην δημιουργία κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος μέσω της επανεξέτασης και βελτίωσης των επιμέρους διαδικασιών λειτουργίας του ξενοδοχείου.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
HOTEL PRE-OPENING
BUSINESS DEVELOPMENT
H 4hoteliers αναλαμβάνει σε συνεργασία πάντα με την επιχείρηση, το σχεδιασμό της εμπορικής πολιτικής του ξενοδοχείου και παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Πωλήσεις μέσω Internet
Η 4hoteliers, μέσα από στρατηγικές συνεργασίες και συμφωνίες στο τουριστικό τομέα είναι σε θέση να προωθήσει αποτελεσματικά τις πωλήσεις ξενοδοχείων, αξιοποιώντας τόσο την τεχνογνωσία των στελεχών της όσο και τα σύγχρονα εργαλεία που διαθέτει, παρέχοντας τη δυνατότητα στα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία να έχουν ταυτόχρονη πρόσβαση σε όλα τα GDS κανάλια πωλήσεων, (πρόσβαση σε περίπου 600.000 ταξιδιωτικά γραφεία σε όλο τον κόσμο), αλλά και σε σχεδόν όλα τα IDS συστήματα διαδικτυακών πωλήσεων (πάνω από 500 κανάλια όπως Booking.com, Expedia, Hotel.de κ.λπ.).

Online κρατήσεις
Πρόσθετα, η 4hoteliers μέσω δικτύου συνεργατών παρέχει την δυνατότητα on line κρατήσεων μέσα από το website του ξενοδοχείου ώστε να δύναται ο ενδιαφερόμενος πελάτης που το επισκέπτεται, να κάνει κράτηση με πιστωτική κάρτα χωρίς την παρέμβαση του ξενοδοχείου. Επιπλέον παρέχουμε υπηρεσίες που σκοπό έχουν την βελτίωση της παρουσίας του ξενοδοχείου στο διαδίκτυο, τεχνικές Search Engine Optimization, καθώς και την δημιουργία και διαχείριση Web Campaigns.

Contracting
Η 4hoteliers αφού μελετήσει τις υπάρχουσες συμφωνίες με ταξιδιωτικά γραφεία και tour operators, σε συνεργασία πάντα με τη διοίκηση τoυ ξενοδοχείου, προτείνει και αναλαμβάνει την υλοποίηση νέων συμβολαίων με σκοπό την διεύρυνση των συνεργασιών, την αύξηση των πωλήσεων και την ταυτόχρονη βελτιστοποίηση των εσόδων του ξενοδοχείου.
Αναλαμβάνοντας την διαχείριση Management του ξενοδοχείου θέτουμε τις προδιαγραφές λειτουργίας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ξεκινούμε από την λειτουργία του κάθε τμήματος και καταλήγουμε στο σύνολο της ξενοδοχειακής μονάδας καλύπτοντας έτσι όλο το φάσμα των προσφερομένων υπηρεσιών, με στόχο τη συνεχή βελτίωση και κερδοφορία της εταιρείας σας.

Παράλληλα με το Πρόγραμμα Προώθησης Πωλήσεων, η 4hoteliers διαχειρίζεται και τους παρακάτω τομείς:

Financial Planning – Budgeting – Financial Reporting
Το κάθε ξενοδοχείο σήμερα οφείλει να έχει ανεξαρτήτου μεγέθους της μονάδας, σαφή οικονομικό προσανατολισμό αποτυπωμένο σε ετήσιο προϋπολογισμό χρήσης στον οποίο απεικονίζονται με ακρίβεια οι οικονομικοί στόχοι εσόδων – εξόδων και τελικά του προβλεπόμενου λειτουργικού αποτελέσματος προ φόρων και αποσβέσεων.

Διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων
Η ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού περιλαμβάνει πλάνο προσωπικού, εύρεση του κατάλληλου προσωπικού job ανάλυση καθηκόντων ανά θέση και εγχειρίδια λειτουργίας.

Δημόσιες Σχέσεις – Animation
Υποστηρίζουμε τις Δημόσιες Σχέσεις και οργανώνουμε / προωθούμε το κομμάτι του Leisure Program, ως αλληλένδετο κρίκο της ικανοποίησης του επισκέπτη στην ξενοδοχειακή μονάδα.

Iκανοποίηση πελατών
Η σημαντικότερη πηγή πληροφόρησης για το κάθε ξενοδοχείο σήμερα είναι η γνώμη των πελατών του από την οποία αντλεί συμπεράσματα και προγραμματίζει ενέργειες με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών.

Front Office
Ένας από τους κεντρικούς άξονες λειτουργίας και βασικος παράγοντας της εικόνας του ξενοδοχείου. Δίνουμε σε αυτόν τον τομέα την αρμόζουσα βαρύτητα εφαρμόζοντας τεχνικές και λειτουργικά συστήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του καταλύμματος.

Food & Beverage
Στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών είναι δεδομένη η σημασία της σωστής λειτουργίας των επισιτιστικών τμημάτων, η σημαντικότητα της επιλογής πρώτων υλών, αλλά και η βαρύτητα που αυτές έχουν στα συνολικά έσοδα και έξοδα του ξενοδοχείου (σχεδιασμός καταλόγων, κοστολόγια συνταγών, δημιουργία μενού και ειδικών εκδηλώσεων / δεξιώσεων). Μέσα από τις κατάλληλες διεργασίες μπορούμε να προσφέρουμε την ιδανική σχέση ποιότητας/κόστους στα επισιτιστικά τμήματα.

House Keeping Αναπτύσσουμε το τμήμα της οροφοκομίας σαν μια αυτόνομη λειτουργία διοίκησης και οργάνωσης μέσα στην μονάδα. Δημιουργούμε μηχανισμούς ελέγχου και καθημερινού προγραμματισμού, που έχουν στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας και της αναγνώρισης των αναγκών των πελατών και του ξενοδοχείου.

Αγορές & προμήθειες Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων λειτουργίας αγορων και σχεδιασμού αποτελεσματικών προμηθειών στηριζόμενοι στο σχεδιασμό, στην έρευνα /ανάλυση αποτελεσμάτων, στην αξιολόγηση των προμηθευτών.

Μηχανοργάνωση Αποδοτική διαχείριση του τμήματος μηχανογράφησης του ξενοδοχείου και αξιολόγηση των υπαρχόντων προγραμμάτων. Δυνατότητα εγκατάστασης δικού μας λογισμικού για καλύτερη και αποδοτικότερη παρακολούθηση της λειτουργίας και των αποτελεσμάτων του ξενοδοχείου σας.


H 4Hoteliers, αναλαμβάνοντας μία νέα συνεργασία πραγματοποιεί μια πρώτη επίσκεψη για να διαπιστώσει τις ανάγκες του ξενοδοχείου, θέτει τις σωστές και ποιοτικές προδιαγραφές και διεργασίες λειτουργίας, καθώς και τις διαδικασίες ελέγχου των παρεχόμενων υπηρεσιών του ξενοδοχείου, ξεκινώντας από την λειτουργία κάθε τμήματος και καταλήγοντας στο σύνολο της μονάδας.

Στα πλαίσια του πακέτου Υποστήριξη Λειτουργίας η εταιρεία μας προσφέρει, μεταξύ άλλων τα εξής:

• Προσδιορισμό και σχεδίαση της κατάλληλης τιμολογιακής πολιτικής για κάθε προϊόν και υπηρεσία που παρέχεται μέσα στο ξενοδοχείο.
• Συμμετοχή στην κατάρτιση του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Αποτελεσμάτων Χρήσης για κάθε έτος συνεργασίας.
• Μηνιαία ενημέρωση σε θέματα που αφορούν νέα της τουριστικής και ξενοδοχειακής αγοράς.
• Σχεδιασμό λειτουργίας (operational procedures) και ποιοτικών προδιαγραφών (quality standards) των τμημάτων.
• Έλεγχος της πορείας της επιχείρησης κατά την διάρκεια της λειτουργίας του ξενοδοχείου με τακτικές προγραμματισμένες επισκέψεις για την παρακολούθηση των λειτουργιών με μη-προγραμματισμένες επισκέψεις και έκτακτες (mystery guest) για την επιθεώρηση των ποιοτικών κριτηρίων που θα έχουν τεθεί.
• Μηνιαίες αναφορές με τα αποτελέσματα της λειτουργίας σε μορφή μελέτης, βάσει των οποίων συζητούνται, εντοπίζονται οι αποκλίσεις και προτείνονται οι απαιτούμενες διορθωτικές κινήσεις.
Η 4hoteliers αναλαμβάνει την ετοιμασία του ξενοδοχείου σας κατά την προ-λειτουργική περίοδο και προσφέρει υπηρεσίες για την:

• Δημιουργία και εφαρμογή σχέδιο μάρκετινγκ
• Εκπόνηση προϋπολογισμού (τομέα δωματίων, κεφάλαια κίνησης, τρόφιμα, ποτά, λινά, κ.λπ.)
• Ανάπτυξη τιμολογιακής πολιτικής
• Συντονισμό προμήθειας υλικών
• Εγχειρίδιο λειτουργίας των τμημάτων


Ένταξη στα Marriott Hotels
Ή σε κάποιο από τα διεθνή brands της Marriott, όπως είναι η The Ritz Carlton, η Bulgari, τα Edition, η Autograph Collection, κ.α.


Ένταξη στα ‘Leonardo Hotels’
Υπηρεσίες Hotel Management & Franchise. Αναλαμβάνουμε την Λειτουργία και Διαχείριση του ξενοδοχείου με ένταξη στην διεθνή αλυσίδα Leonardo Hotels.


Ένταξη στα ‘Leading Hotels of the World’
Ένταξη στον τουριστικό οργανισμό Leading Hotels of the Worldγια την ποιοτική αναβάθμιση και status του ξενοδοχείου σας.

PORTFOLIO

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Athens Office: 99 Alimou Ave, 164 52 Argyroupolis – Athens Greece
Phone: +30 211 4022354, +30 211 4047164
Fax: +30 211 4047164
email: info@4hoteliers.gr