Αναλυτικοί πίνακες με τις νέες προδιαγραφές στα κτίρια, στους κοινόχρηστους χώρους, στα δωμάτια-διαμερίσματα, στα λουτρά, στους χώρους εστίασης, διασκέδασης, άθλησης, ψυχαγωγίας και στις ειδικές πιστοποιήσεις.

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 216/08.01.2015 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων».

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπ’ όψιν:

 1. Τις διατάξεις:

α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 4276/2014, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Ν. 4315/2014 (Α’ 269).

β. Της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014.

γ. Του Ν. 4067/2012 (Α’ 79) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», και ιδίως του άρθρου 26 αυτού.

δ. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Α’ 112).

ε. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

στ. Του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

ζ. Του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού…».

η. Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

θ. Της με α.π. Υ2/22.09.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ι. Της με α.π. Υ7/25.09.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά.», όπως τροποποιήθηκε με την Υ156/14.07.2016 (Β’ 2199) όμοια απόφαση και ισχύει.

ια. Του Π.δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού, όπως ισχύει.

ιβ. Της υπ’ αρ. 216/08.01.2015 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων».

 1. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 216/08.01.2015 απόφασης Υπουργού Τουρισμού (Β’ 10) ύστερα από τις διαπιστωθείσες, κατά την εφαρμογή της, δυσχέρειες ως επίσης την ανάγκη συμπλήρωσης αυτής.
 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 216/08.01.2015 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων» ως εξής:

 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 4 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Όπου στο Παράρτημα γίνεται αναφορά σε ελάχιστα εμβαδά οι αποκλίσεις δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες του 2%».
 2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: «Για την κατάταξη σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού των επιχειρήσεων ξενοδοχείων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων που κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014 διέθεταν Ε.Σ.Λ. ή διαθέτουν εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια σύμφωνα με τις διατάξεις του προϊσχύσαντος Π.δ. 43/2002 (Α’ 43) χωρίς να διαθέτουν εστιατόριο ή αίθουσα παροχής τουλάχιστον πρωινού, θεωρείται ότι πληρούν τα κριτήρια με α/α 7.1 και 7.3 του Παραρτήματος της παρούσας και λαμβάνουν 500 μόρια».
 3. Στο άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «Σε κτίρια τα οποία στο παρελθόν διέθεταν Ε.Σ.Λ. ξενοδοχείου και έχουν διατηρήσει την τουριστική χρήση, στο ισόγειο των οποίων λειτουργούν εμπορικά καταστήματα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ανεξάρτητη είσοδο, τα οποία δεν εντάσσονται στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου, επιτρέπεται η έκδοση νέου Ε.Σ.Λ. ξενοδοχείου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 2 και 3 της παρούσας.
 4. Το κριτήριο με α/α 1.8 του πίνακα «1. ΚΤΙΡΙΟ» του παραρτήματος του άρθρου 7 αντικαθίσταται και από το κριτήριο με α/α 1.10 απαλείφεται η παρατήρηση, ως εξής:
α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 5* 4* 3* 2* 1* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.8 Σύστημα ψύξης – θέρμανσης σε όλους τους χώρους για ξ/χ λειτουργίας όλο το χρόνο Υ Υ Υ Υ Υ
1.10
Τεχνική Προδιαγραφή
Θερμομονωτικά κουφώματα με διπλά τζάμια στα παράθυρα Υ Υ Υ Υ Υ
 1. Τα κριτήρια με α/α 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13 και 2.16 του πίνακα «2. ΥΠΟΔΟΧΗ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ» του παραρτήματος του άρθρου 7 συμπληρώνονται ως εξής:
α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 5* 4* 3* 2* 1* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2.4 Υποδοχή ανοικτή επί 8 ώρες, με εσωτερική ή εξωτερική τηλεφωνική πρόσβαση επί 24 ώρες Υ Υ Να υπάρχει σχετική ανακοίνωση στο site του ξενοδοχείου λη στο hotel directory ή σχετική πινακίδα σε εμφανές σημείο της υποδοχής
2.5 Υποδοχή ανοικτή επί 16 ώρες, με εσωτερική ή εξωτερική τηλεφωνική πρόσβαση επί 24 ώρες 200 Υ ΠΡ ΠΡ Να υπάρχει σχετική ανακοίνωση στο site του ξενοδοχείου λη στο hotel directory ή σχετική πινακίδα σε εμφανές σημείο της υποδοχής
2.6 Υποδοχή ανοικτή επί 24 ώρες 300 Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Να υπάρχει σχετική ανακοίνωση στο site του ξενοδοχείου ή στο hotel directory ή σχετική πινακίδα σε εμφανές σημείο της υποδοχής
2.7 Υπηρεσία για γρήγορη αναχώρηση (express check out service) 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Δήλωση υπηρεσίας στο site και στο hotel directory. Πραγματοποίηση μέσω τηλεόρασης ή με mobile application κ.α.)
2.9 Υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών 100 Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Παροχή υπηρεσίας που δηλώνεται στο site του ξενοδοχείου και στο hotel directory

 

2.10 Θυρωρός (concierge) 100 Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Πίνακας προσωπικού με το συνολικό αριθμό εργαζομένων και υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης για την εξειδίκευση των ειδικοτήτων αν δεν προκύπτουν εμφανώς από τον πίνακα προσωπικού.

Επιπλέον σε περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη (outsourcing) σύμβαση και τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Σε διακριτό χώρο στην υποδοχή

2.11 Εξωτερικός θυρωρός (Doorman) 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Πίνακας προσωπικού με το συνολικό αριθμό εργαζομένων και υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης για την εξειδίκευση των ειδικοτήτων αν δεν προκύπτουν εμφανώς από τον πίνακα προσωπικού.

Επιπλέον σε περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη (outsourcing) σύμβαση και τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών

2.13 Βοηθός υποδοχής (Groom-pageboy) 100 Y ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Πίνακας προσωπικού με το συνολικό αριθμό εργαζομένων και υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης για την εξειδίκευση των ειδικοτήτων αν δεν προκύπτουν εμφανώς από τον πίνακα προσωπικού.

Επιπλέον σε περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη (outsourcing) σύμβαση και τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών

 

2.16  Επιχειρηματικό Κέντρο (Business Center) με υπολογιστές για δυνατότητα εκτύπωσης, φαξ, φωτοαντιγράφησης και σάρωσης, σε διακριτό και όχι απαραίτητα σε ξεχωριστό χώρο με τη σχετική σήμανση.  100  Y  Y  ΠΡ  ΠΡ  ΠΡ Τα ξ/χ που διαθέτουν Επιχειρηματικό Κέντρο (Business Center) θα βαθμολογούνται μόνο γι’ αυτό και όχι επιπλέον και με τα 50 μόρια που προβλέπονται ανωτέρω υπό 2.15
 1. Το κριτήριο με α/α 3.4 του πίνακα «3. ΔΩΜΑΤΙΑ – ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ» του παραρτήματος του άρθρου 7, τροποποιείται, ως εξής:
α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 5* 4* 3* 2* 1* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
3.4 Τεχνική Προδιαγραφή Σουίτες Υ
Τουλάχιστον δυο (2)
Y
Τουλάχιστον μιας (1)
Συνδυασμός ενός ή περισσοτέρων δωματίων με καθιστικό
 1. Τα κριτήρια με α/α 4.5, 4.6, 4.27 και 4.39 του πίνακα 4. ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ» του παραρτήματος του άρθρου 7, αντικαθίστανται ως εξής:
α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 5* 4* 3* 2* 1* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
4.5 Τηλεόραση κατ’ ελάχιστον 21′, νέας τεχνολογίας Υ Υ
4.6 Τηλεόραση κατ’ ελάχιστον 28′ , νέας τεχνολογίας 100 Υ Υ Υ ΠΡ ΠΡ
4.27 Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση Υ Υ Υ Υ Υ Απαιτείται πιστοποιητικό ή σχετική απόδειξη καθαριστηρίου ή ύπαρξη ειδικής συσκευής καθαρισμού στρωμάτων (ατμοκαθαριστής) στο ξενοδοχείο εκτός αν καλύπτεται το συγκεκριμένο κριτήριο με άλλο τρόπο, π.χ. εγγύηση κατασκευαστή
4.39 Ελεύθερες πρίζες ρεύματος στο δωμάτιο (2 τουλάχιστον) Υ Υ Υ Υ
 1. Προστίθεται στον πίνακα «6. ΛΟΥΤΡΟ» του παραρτήματος του άρθρου 7 κριτήριο με α/α 6.1.α και αναριθμείται το κριτήριο με α/α 6.1 σε κριτήριο με α/α 6.1.β, ως επίσης συμπληρώνεται το κριτήριο με α/α 6.9, ως εξής:
α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 5* 4* 3* 2* 1* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
6.1.α Τεχνική Προδιαγραφή Ιδιαίτερο λουτρό για κάθε δωμάτιο/διαμέρισμα Υ Υ Υ Υ Υ

 

6.1.β Μπανιέρα ή ντουζιέρα στο σύνολο των λουτρών με τα λοιπά είδη υγιεινής και εξοπλισμό μπάνιου και παροχή χαρτιού υγείας, σαπουνιού, αφρόλουτρου, σαμπουάν Υ Υ Υ Υ Υ Στην υποχρέωση για τοποθέτηση μπανιέρας ή ντουζιέρας δεν εμπίπτουν τα λουτρά των δωματίων που προορίζονται για Α.Μ.Κ. Τα δε λοιπά είδη υγιεινής ακολουθούν τις ειδικές προδιαγραφές
6.9 Προσβάσιμη πρίζα δίπλα στον καθρέπτη Υ Υ Υ Υ Υ Μπορεί να είναι τοποθετημένη και έξω από την πόρτα σε σημείο που την καθιστά εύκολα προσβάσιμη
 1. Τα κριτήρια με α/α 7.1 και 7.4 του πίνακα 7. ΕΣΤΙΑΣΗ του παραρτήματος του άρθρου 7 αντικαθίστανται, ως εξής:
α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 5* 4* 3* 2* 1* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
7.1 Τεχνική Προδιαγραφή Παροχή πρωινού σε ενδεδειγμένη αίθουσα Y Y Υ Υ Υ Σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις
7.4 Παροχή φαγητού στο ξενοδοχείο σε συνεργασία με εστιατόριο επιπλέον του υποχρεωτικού καταστήματος εστίασης 150 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
 1. Τα κριτήρια με α/α 8.2, 8.8, 8.9 και 8.11 του πίνακα 8.ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ – ΑΘΛΗΣΗ – ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ του άρθρου 7 αναδιατυπώνονται και συμπληρώνονται, ως εξής:
α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 5* 4* 3* 2* 1* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
8.2 Οργανωμένος παιδότοπος κλειστός τουλάχιστον 20 τ.μ ή υπαίθριος (περιφραγμένος, εκτός κτιρίου) 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Απαιτείται

πιστοποίηση

8.8 Χώρος στον οποίο προσφέρονται υπηρεσίες αναζωογόνησης που περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο από τα Sauna, Steam Bath, Jacuzzi και δύο είδη θεραπειών ή μασάζ 200 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ

 

8.9 Κέντρο ομορφιάς (salon de beautej/εργαστήριο αισθητικής που περιλαμβάνει τουλάχιστον θεραπείες προσώπου, θεραπείες άκρων, μακιγιάζ, αποτρίχωση 150 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Απαιτείται πιστοποίηση σύμφωνα με τις ιοχύουσες υγειονομικές διατάξεις
8.11 Θέατρο ή κινηματογράφος 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Απαιτείται πιστοποίηση σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις
 1. Τα κριτήρια με α/α 9.1, 9.5 και 9.8 του πίνακα 9. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Παραρτήματος του άρθρου 7 συμπληρώνονται, ως εξής:
α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 5* 4* 3* 2* 1* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
9.1 Προστασία ξ/χ με υπηρεσία ασφάλειας (security) όλο το 24ωρο 150 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Σύμφωνα με τον πίνακα προσωπικού στον οποίο θα περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη ειδικότητα ή σε περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη (outsourcing) σύμβαση και τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών
9.5 Ιδιωτική ασφάλιση πελατών 200 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Ασφάλιση αστικής ευθύνης
9.8 Καταστήματα εντός ξ/δ 50/κατ/μα Μέγιστος αριθμός μορίων 150 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Ενδεικτικά: μίνι μάρκετ, ανθοπωλείο, κοσμημ/λείο κ.λ.π.) Απαιτείται η αδειοδότησή τους
 1. Τα κριτήριο με α/α 10.4, 10.5 και 10.6 του πίνακα 10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ του Παραρτήματος του άρθρου 7 τροποποιούνται, ως εξής:
α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 5* 4* 3* 2* 1* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
10.4 Αναφορά εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ISO 26000-Social Responsibility Standard ή άλλα αντίστοιχα πρότυπα 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
10.5 Ένταξη στο Πρόγραμμα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ» του ΞΕΕ 250 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
10.6 Ειδικό σήμα ποιότητας ελληνικής κουζίνας ή πιστοποίηση τοπικής κουζίνας βάσει δημοσίων ή ιδιωτικών προτύπων 200 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. υπ’ αρ. 216/08.01.2015 απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄3387/20.10.2016).

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2016

Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ