Η ιδιαιτερότητα της ελληνικής περίπτωσης και οι διεθνείς στρατηγικές.

Περισσότερο από το 50% της τουριστικής δραστηριότητας στην Ευρώπη έχει ως κινητήρια δύναμη την πολιτιστική κληρονομιά, σύμφωνα με τη μελέτη Europa Nostra (2007), που επικαλείται μεταξύ άλλων, η εργασία του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και του ερευνητή κ. Βασίλη Καφούρου, παρουσιάζοντας 23 προτάσεις για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Ο πολιτιστικός τουρισμός είναι μια τεράστια βιομηχανία και με βάση μελέτη του ΟΟΣΑ σε αρκετές μεγάλες οικονομίες, η αξία την οποία παράγουν οι πολιτιστικές τους βιομηχανίες ισοδυναμεί με ένα ποσοστό της τάξης του 3% έως 6% του ΑΕΠ. Σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ) η αξία του πολιτιστικού τουρισμού αποτιμάται στο 40% του τουριστικού συνόλου.

Η ιδιαιτερότητα της ελληνικής περίπτωσης και οι διεθνείς στρατηγικές
Η ιδιαιτερότητα της ελληνικής περίπτωσης και οι διεθνείς στρατηγικές

Ωστόσο ιστορικά και παραδοσιακά ο πολιτισμός δεν υποβλήθηκε ποτέ σε διαδικασία παρακολούθησης, αξιολόγησης και αποτίμησης, ενώ τα στατιστικά στοιχεία για την πορεία του τομέα στην Ελλάδα είναι από ελλιπή έως ανύπαρκτα.

Ο ερευνητής του ΚΕΠΕ εξετάζει τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο διοικητικό πλαίσιο, τις τουριστικές υποδομές και την οικονομική διαχείριση και επισημαίνει χώρους και είδη πολιτιστικού τουρισμού, στους οποίους μπορεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση, καθώς και τις μορφές που μπορεί να πάρουν τέτοιες παρεμβάσεις. Εξετάζει επίσης την ιδιαιτερότητα της ελληνικής περίπτωσης και πώς αυτή καθορίζει την εφαρμογή των βέλτιστων διεθνών στρατηγικών. Στην ανάπτυξη όλων σχεδόν των προτάσεων, χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολλά παραδείγματα από τις πρακτικές των σημαντικότερων και πιο δημοφιλών πολιτιστικών χώρων του εξωτερικού. Τονίζεται η αναγκαιότητα για την επεξεργασία ενός ολοκληρωμένου, συνεπούς και μακρόπνοου θεσμικού και οικονομικού πλαισίου το οποίο να περιλαμβάνει όλες τις μορφές και τις εκφάνσεις των δραστηριοτήτων των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων της χώρας. Τονίζεται η ανάγκη πολύπλευρης συνεργασίας μεταξύ δημόσιου τομέα, ιδιωτικού τομέα και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η εργασία χωρίζεται σε τρία κεφάλαια (Ορισμοί και  Οικονομικά Μεγέθη του Πολιτιστικού Τουρισμού, Γενικότεροι Παράγοντες οι Οποίοι Επηρεάζουν τον Πολιτιστικό Τουρισμό, Προτάσεις για την Ανάπτυξη του Πολιτιστικού Τουρισμού στην Ελλάδα).

Πηγή: tovima.gr