Με αίτηση του Handelsgericht Wien (εμπορικού πρωτοδικείου Βιέννης -Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής απόφασης σχετικά με τις απαιτήσεις του ΟΣΔ προστασίας ραδιοτηλεοπτικών πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, για τις τηλεοράσεις στα δωμάτια ξενοδοχείου, την εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα και την απόφαση αυστριακού δικαστηρίου, δρομολογούνται πολύ σοβαρές εξελίξεις, σε ένα θέμα που ταλανίζει και την ελληνική ξενοδοχεία.

H απόφαση του δικαστηρίου της Βιέννης, ήταν να υιοθετήσει την εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα με αποτέλεσμα να εκδώσει στις 16 Φεβρουαρίου 2017 την παρακάτω απόφαση:

 

Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 16ης Φεβρουαρίου 2017 [αίτηση του Handelsgericht Wien (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH κατά Hettegger Hotel Edelweiss GmbH

(Υπόθεση C-641/15) (1)

(Προδικαστική παραπομπή — Διανοητική ιδιοκτησία — Οδηγία 2006/115/ΕΚ — Άρθρο 8, παράγραφος 3 — Αποκλειστικό δικαίωμα των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών — Παρουσίαση στο κοινό — Μέρη όπου η είσοδος επιτρέπεται στο κοινό έναντι καταβολής αντιτίμου — Παρουσίαση εκπομπών μέσω συσκευών τηλεοράσεως εγκατεστημένων σε δωμάτια ξενοδοχείου)

(2017/C 112/14)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

 

Αιτούν δικαστήριο

Handelsgericht Wien

 

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH

κατάHettegger Hotel Edelweiss GmbH

 

Διατακτικό

Το άρθρο 8, παράγραφος 3, της οδηγίας 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας, έχει την έννοια ότι η παρουσίαση στο κοινό ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών μέσω συσκευών τηλεοράσεως εγκατεστημένων σε δωμάτια ξενοδοχείου δεν συνιστά παρουσίαση πραγματοποιούμενη σε μέρος όπου η είσοδος επιτρέπεται στο κοινό έναντι καταβολής αντιτίμου.

_________________

(1)ΕΕ C 90 της 7.3.2016.

112/10                                                            Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης                                                               10.4.2017

Διαβάστε το σκεπτικό της απόφασης στο money-tourism