ΥΑ 10399/2022 – Αλλαγές στην εκπαίδευση ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής, στην εξέταση υποψηφίων και στις υποχρεώσεις φορέων διαχείρισης καταλυμάτων

Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 10586/15.06.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Τουρισμού και Υγείας «Όροι και προϋποθέσεις εκπαίδευσης ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής, διαδικασία εξέτασης υποψηφίων ναυαγοσωστών κολυμβητικής δεξαμενής, συγκρότηση επιτροπής εξετάσεων, υποχρεώσεις φορέων διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων» (Β’ 2654).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη

 1. Τις διατάξεις:

α. Του ν. 4688/2020 «Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 101) και ειδικά της παρ. 5 του άρθρου 46.

β. Του ν. 4926/2022 «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις» (Α’ 82) και ειδικά του άρθρου 116.

γ. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας [ΕΕ] 2016/2102 και της Οδηγίας [ΕΕ] 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας [ΕΕ] 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

ε. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

στ. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).

ζ. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155)

η. Του π.δ. 71/2020 «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες» (Α’ 166).

θ. Της υπ’ αρ. 7888/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού «Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών» (Β’ 1654).

ι. Της υπό στοιχεία Γ1/443/1973 υπουργικής απόφασης «Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών» (Β’ 87).

ια. Της υπ’ αρ. 10586/15.06.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Τουρισμού και Υγείας «Όροι και προϋποθέσεις εκπαίδευσης ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής, διαδικασία εξέτασης υποψηφίων ναυαγοσωστών κολυμβητικής δεξαμενής, συγκρότηση επιτροπής εξετάσεων, υποχρεώσεις φορέων διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων» (Β’ 2654).

 1. Την ανάγκη επικαιροποίησης του νομοθετικού πλαισίου χορήγησης πτυχίων ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης κολυμβητικής δεξαμενής καθώς και των υποχρεώσεων των φορέων διαχείρισης καταλυμάτων που διαθέτουν κολυμβητικές δεξαμενές.
 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9985/18.05.2022 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:

α. Σχολή Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης: Η Σχολή που πληροί τις προϋποθέσεις του προεδρικού διατάγματος περί ίδρυσης και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης – χορήγησης άδειας ναυαγοσώστη – καθορισμός περιπτώσεων υποχρεωτικής πρόσληψης ναυαγοσώστη σε  οργανωμένες ή μη παραλίες, για την προστασία των λουόμενων στον θαλάσσιο χώρο, το οποίο εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2743/1999 (Α’ 211), η οποία δύναται να διενεργεί τις εξετάσεις του άρθρου 3 της παρούσας.

β. Ναυαγοσώστης κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνας):

Ο απόφοιτος σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, εφοδιασμένος με βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις της παρούσας.

γ. Ένωση: Επαγγελματικό σωματείο Σχολών Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης.

Άρθρο 2 Εκπαίδευση ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής

 1. Η διδασκόμενη ύλη για την εκπαίδευση του ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής καλύπτει, τουλάχιστον, την εξεταστέα ύλη του επομένου άρθρου. Η θεωρητική διδασκαλία γίνεται από πτυχιούχο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής, με δίπλωμα ειδίκευσης κολύμβησης ή άλλων αθλημάτων υγρού στίβου ή πτυχιούχο αντίστοιχης και ισότιμης σχολής της αλλοδαπήςή από τον ίδιο τον Διευθυντή της Σχολής (για τα αντικείμενα των θεματικών ενοτήτων αα) έως και αθ) του άρθρου 3 της παρούσας) και από ιατρό, εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (για τα αντικείμενα των θεματικών ενοτήτων αι) έως και αιε) του άρθρου 3 της παρούσας).
 2. Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας γίνεται από κάτοχο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου ΙΙ στην αγγλική, ή ισότιμου πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 2740/1999 (Α’ 186), αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η προετοιμασία των αθλητικών δοκιμασιών γίνεται από πτυχιούχο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής, με δίπλωμα ειδίκευσης κολύμβησης ή άλλων αθλημάτων υγρού στίβου ή πτυχιούχο αντίστοιχης και ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή από τον ίδιο τον Διευθυντή της Σχολής.
 3. Η εκπαίδευση παρέχεται σε τμήματα που αποτελούνται από είκοσι (20), κατ’ ανώτατο όριο, εκπαιδευόμενους. Για τα αντικείμενα των θεματικών ενοτήτων

αα) έως και αθ) του άρθρου 3 της παρούσας διατίθενται τουλάχιστον επτά (7) διδακτικές ώρες. Για τα αντικείμενα των θεματικών ενοτήτων αι) έως και αιε) του άρθρου 3της παρούσας διατίθενται τουλάχιστον επτά (7) διδακτικές ώρες. Για τη διδασκαλία της ορολογίας στην αγγλική γλώσσα διατίθενται τουλάχιστον δύο (2) διδακτικές ώρες και για την προετοιμασία των αθλητικών δοκιμασιών διατίθενται τουλάχιστον επτά (7) διδακτικές ώρες. Η κάθε διδακτική ώρα διαρκεί σαράντα πέντε (45) λεπτά.

 1. Στο αρχείο της, η Σχολή τηρεί:

α. Ατομικό φάκελο για κάθε εκπαιδευόμενο, στον οποίο περιλαμβάνεται:

αα. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου του εκπαιδευόμενου.

αβ. Πρόσφατα (εντός τελευταίου μηνός από την ημερομηνία που έγινε δεκτός προς φοίτηση) πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου ή ιατρού γενικής ιατρικής ή ιατρικής εργασίας και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία, από τα/τις οποία/ες να προκύπτει ότι είναι ψυχικά υγιής, δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός, από ιατρικής άποψης, να λάβει τη συγκεκριμένη εκπαίδευση. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ιατρική βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ιατρική βεβαίωση χορηγείται από ιδιώτη γιατρό, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.

αγ. Συνοπτικό μητρώο της επίδοσης του εκπαιδευόμενου.

β. Βιβλίο, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία των εκπαιδευόμενων, οι, ανά ώρα εκπαίδευσης, παρουσίες και απουσίες, καθώς και τα στοιχεία του εκπαιδευτικού προσωπικού. Το βιβλίο φυλλομετράται και υπογράφεται από τον Διευθυντή εκπαίδευσης της Σχολής.

γ. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα απασχόλησης του εκπαιδευτικού προσωπικού.

 1. Στις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης γίνονται δεκτά προς φοίτηση άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης. Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους αποφοιτούν από τις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και αποκτούν πιστοποιητικό σπουδών. Στο πιστοποιητικό σπουδών, μεταξύ των άλλων, αναγράφεται οπωσδήποτε ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της Βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης.

Άρθρο 3 Διαδικασία εξέτασης υποψηφίων ναυαγοσωστών κολυμβητικής δεξαμενής

 1. Οι απόφοιτοι των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης δύνανται να εργάζονται ως ναυαγοσώστες κολυμβητικής δεξαμενής εφόσον, προηγουμένως:

α. Κριθούν, ως επιτυχόντες, σε θεωρητικές (γραπτές) και πρακτικές εξετάσεις, στα ακόλουθα αντικείμενα:

αα. Εφόδια κολυμβητικής δεξαμενής και ναυαγοσώστη.
αβ. Χρησιμοποίηση ναυαγοσωστικού εξοπλισμού και των διαφόρων σωστικών μέσων.
αγ. Τρόποι προσέγγισης κολυμβητή.
αδ. Λαβές αποφυγής.
αε. Τρόποι έλξης (ρυμούλκησης) κινδυνεύοντος.
αστ. Απαλλαγή από τα ρούχα εντός του νερού.
αζ. Αντίδραση σε περίπτωση πανικού του κινδυνεύοντος.
αη. Τρόποι διάσωσης κολυμβητή, και ειδικά σε περίπτωση ατόμου με ειδικές ανάγκες.
αθ. Σύνταξη αναφοράς συμβάντος.
αι. Εξέταση κολυμβητή (σφυγμός – αναπνοή κ.λπ.). Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (Μέθοδος ΚΑΡ.Π.Α). Χρησιμοποίηση φορητού απινιδωτή.
αια. Φυσιολογία πνιγμού.
αιβ. Υποθερμία, κράμπα, λιποθυμία, εξάντληση κολυμβητή, εγκαύματα από τον ήλιο.
αιγ. Χρησιμοποίηση φαρμακευτικού υλικού.
αιδ. Αιμορραγία, επίδεση τραυμάτων, χρησιμοποίηση επιδεσμικού υλικού.
αιε. Συμπτώματα ηλίασης, θερμοπληξίας και αντιμετώπιση αυτών.
αιστ. Ορολογία αντικειμένου στην αγγλική γλώσσαμέσου επιπέδου (Β1).

β. Κριθούν, ως επιτυχόντες, στις ακόλουθες αθλητικές δοκιμασίες, χωρίς εξοπλισμό κολυμβητή:

βα. Κολύμβηση εκατό (100) μ. ελεύθερο, πρόσθιο, ύπτιο και πλάγιο.
ββ. Κολύμβηση πενήντα (50) μ., με οπτική επαφή του κινδυνεύοντος, σε χρόνο μικρότερο του ενός και μισού λεπτού (1’ 30″).
βγ. Ανέλκυση αντικειμένου βάρους τουλάχιστον τριών (3) χιλιόγραμμων, από βάθος τουλάχιστον δυο μέτρων (2) μ.
βδ. Υποβρύχια κολύμβηση τουλάχιστον δεκαπέντε μέτρων (15) μ.
βε. Έλξη (ρυμούλκηση) κινδυνεύοντος, σε απόσταση τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) μ.

 1. Οι εξετάσεις και οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται από τις Σχολές ή την Ένωση οποτεδήποτε μέσα στη διάρκεια του έτους. Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων για τη διενέργεια εξετάσεων και αθλητικών δοκιμασιών είναι δύο (2) άτομα. Με μέριμνα εκάστης Σχολής ή Ένωσης, αποστέλλεται στο Υπουργείο Τουρισμού τριάντα ημέρες πριν, συγκεντρωτικός πίνακας του προγράμματος διενέργειας εξετάσεων, όπου αναφέρεται ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής αυτών, ο οποίος αναρτάται στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου.
 2. Η θεωρητική εξέταση γίνεται με γραπτό τρόπο, στην ελληνική γλώσσα, σε αίθουσα που έχει προκαθορισθεί, κατά τις ορισμένες ημερομηνίες και ώρες, χωρίς να επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα που δεν έχουν σχέση με τις εξετάσεις. Η θεωρητική εξέταση περιλαμβάνει την εξέταση των υποψηφίων σε ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών/απαντήσεων. Ο αριθμός των ερωτήσεων ανέρχεται στις τριάντα (30).
 3. Κατά την είσοδο των υποψηφίων στον χώρο των εξετάσεων και πριν την έναρξη της θεωρητικής εξέτασης, διενεργείται με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής του άρθρου 4, έλεγχος ταυτοπροσωπίας αυτών, με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α’ 45). Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής φέρει αριθμό ερωτηματολογίων ίσο προς τον αριθμό των παρόντων υποψηφίων, καθένα εκ των οποίων είναι μοναδικό και αφού πραγματοποιηθεί κλήρωση ενώπιον αυτών, διανέμεται σε κάθε έναν υποψήφιο ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο αναγράφεται το όνομά του. Κατόπιν, διανέμει ισάριθμα έντυπα «φύλλου εξέτασης υποψηφίου», καθένα εκ των οποίων αντιστοιχεί ονομαστικά σε κάθε έναν υποψήφιο.
 4. Οι υποψήφιοι επιλέγουν μία εκ των απαντήσεων που δίνονται σε κάθε ερώτημα και αναγράφουν ένα από τα τρία Α ή Β ή Γ κεφαλαία γράμματα της που επέλεξαν, στο φύλλο εξέτασης και δίπλα στον αριθμό κάθε ερωτήματος. Η μη συμπλήρωση του χώρου που αντιστοιχεί στον αριθμό κάθε ερωτήματος με κάποιο από τα προαναφερόμενα γράμματα, λαμβάνεται ως λανθασμένη απάντηση. Αποσβέσεις, διορθώσεις, αποξέσεις ή διαγραφές απαντήσεων, πάνω στο φύλλο εξέτασης, καθιστούν λανθασμένες τις απαντήσεις. Η θεωρητική εξέταση διαρκεί εξήντα (60) λεπτά της ώρας. Επιτυχών στη θεωρητική εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος που έχει απαντήσει σωστά σε είκοσι οκτώ (28), τουλάχιστον, ερωτήσεις. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται προς εξέταση την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα θεωρούνται αποτυχόντες. Η παρουσία εξεταζόμενων, κατά τη διαδικασία της διόρθωσης των φύλλων εξέτασης δεν απαγορεύεται. Υποψήφιοι που αμφισβητούν το αποτέλεσμα ή ζητούν διευκρινίσεις, παραπέμπονται στο φύλλο εξέτασης που έχει διορθωθεί από την Επιτροπή του άρθρου 4.
 5. Όσοι από τους υποψηφίους επιτύχουν στην θεωρητική εξέταση συμμετέχουν στην πρακτική εξέταση και, εφόσον επιτύχουν και σε αυτή, συμμετέχουν και στις αθλητικές δοκιμασίες. Η πρακτική εξέταση και οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται, χωρίς να επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα που δεν έχουν σχέση με τις εξετάσεις, σε προκαθορισμένο τεχνητό κολυμβητήριο (πισίνα) κατά τις ορισμένες ημερομηνίες και ώρες και τα αποτελέσματα αυτών καταγράφονται σε ειδικό φύλλο εξέτασης. Οι υποψήφιοι που αποτυγχάνουν κατά την πρακτική εξέταση, στο αντικείμενο έστω και μίας από τις θεματικές ενότητες αα) έως και αιστ) της παρ. 1 ή έστω και σε μία αθλητική δοκιμασία της ιδίας παραγράφου θεωρούνται αποτυχόντες. Η βαθμολογία της πρακτικής εξέτασης εκφράζεται με ακέραιους αριθμούς, από μηδέν (0) έως είκοσι (20).

Ως βάση επιτυχίας λαμβάνεται ο αριθμός δώδεκα (12).

Ο τελικός βαθμός του υποψηφίου στην πρακτική εξέταση αποτελείται από το μέσο όρο της βαθμολογίας κάθε μέλους της Επιτροπής και του Προέδρου.

 1. Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι οποίες μπορεί να διαρκέσουν μέχρι και δυο ημέρες, ο Πρόεδρος της Επιτροπής συντάσσει συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας των υποψηφίων, που υπογράφεται από τον ίδιο και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, με την ένδειξη «ΠΕΤΥΧΕ» ή «ΑΠΕΤΥΧΕ» δίπλα σε κάθε όνομα. Σε περίπτωση που, για λόγους ανωτέρας βίας, καταστεί αδύνατη η διενέργεια εξετάσεων στην προκαθορισμένη ημερομηνία, οι εξετάσεις πραγματοποιούνται την αμέσως επόμενη ημέρα, κατά την οποία οι ανωτέρω λόγοι πάψουν να συντρέχουν. Αίτημα επανεξέτασης μπορεί να υποβληθεί από την επομένη της αποτυχίας τους. Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα επανεξέτασης στις πρακτικές εξετάσεις και στις αθλητικές δοκιμασίες, χωρίς να επανεξετάζεται στη θεωρητική (γραπτή) εξέταση, εφόσον έχει επιτύχει σε αυτή, μέχρι τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την ημερομηνία της πρώτης αποτυχίας του. Στους επιτυχόντες χορηγείται βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις (εφεξής βεβαίωση) από την Επιτροπή διενέργειας των εξετάσεων.
 2. Η διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης είναι τέσσερα έτη, για τα πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος ηλικίας. Μετά τη συμπλήρωση των σαράντα πέντε (45) ετών έως και τη συμπλήρωση των πενήντα πέντε (55) ετών, η βεβαίωση είναι διετούς διάρκειας ενώ μετά τη συμπλήρωση των πενήντα πέντε (55) ετών έως και τη συμπλήρωση των εξήντα (65) ετών, η βεβαίωση είναι ετήσιας διάρκειας. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω και ειδικά για τα τουριστικά καταλύματα με λιγότερα από πενήντα (50) κλίνες ή με βάθος κολυμβητικής δεξαμενής μικρότερο από 1,5 μ., η διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης είναι τέσσερα έτη, ανεξαρτήτως της ηλικίας του εξεταζόμενου. Εντός του τελευταίου, πριν την λήξη της ισχύος της βεβαίωσης, εξαμήνου, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επαναλάβουν το μέρος της θεωρητικής διδασκαλίας που αφορά στην εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βοηθειών (από ιατρό – εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών) και να κριθούν ως επιτυχόντες στις αθλητικές δοκιμασίες του άρθρου αυτού.

Άρθρο 4
Συγκρότηση επιτροπής εξετάσεων

 1. Με απόφαση του Προέδρου εκάστης Σχολής ή Ένωσης συγκροτείται, μόνιμη ή κατά περίπτωση Επιτροπή, αποτελούμενη από:

α) Τον ίδιο ή άλλο μέλος της Σχολής ή Ένωσης, ως Πρόεδρο.

β) Έναν (1) πτυχιούχο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής, με δίπλωμα ειδίκευσης κολύμβησης ή άλλων αθλημάτων υγρού στίβου ή πτυχιούχο αντίστοιχης και ισότιμης σχολής της αλλοδαπής.

γ) Έναν (1) ιατρό, εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

δ) Έναν (1) κάτοχο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου ΙΙ στην αγγλική, ή ισότιμου πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 2740/1999 (Α’ 186), αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 1. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την διενέργεια των εξετάσεων (θεωρητικές – πρακτικές και αθλητικές δοκιμασίες).
 2. Για την ικανοποίηση αιτημάτων απαιτείται απόφαση, κατά πλειοψηφία, της Επιτροπής, η οποία πρέπει να τελεί σε απαρτία, με την παρουσία και των τεσσάρων (4) μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η απόφαση της Επιτροπής λαμβάνεται ως αρνητική.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις φορέων διαχείρισης καταλυμάτων

 1. Οι φορείς διαχείρισης των καταλυμάτων, εντός των οποίων λειτουργούν κολυμβητικές δεξαμενές ή η υπεύθυνη επιχείρηση για τη λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής, όταν αυτή δεν συμπίπτει με τον φορέα διαχείρισης του καταλύματος, υποχρεούνται, όπως:

α 1) Προσλαμβάνουν το αναγκαίο προσωπικό σύμφωνα με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις εκ του οποίου έναν τουλάχιστον απόφοιτο Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, εφοδιασμένο με βεβαίωση, σε ισχύ, επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 3 της παρούσας ή άδεια ναυαγοσώστη από λιμενική Αρχή. Ο ναυαγοσώστης κατά τις ώρες λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής οφείλει να βρίσκεται σε ετοιμότητα, με ένδυμα κολύμβησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του, καθήμενος εντός του χώρου της κολυμβητικής δεξαμενής ή να περιπολεί πεζός στον χώρο ευθύνης του και να μην εκτελεί άλλη υπηρεσία.

α 2) Ειδικά για περιπτώσεις κολυμβητικών δεξαμενών που προορίζονται για αποκλειστική χρήση παιδιών και εφόσον δεν γειτνιάζουν με άλλες κολυμβητικές δεξαμενές στις οποίες έχει ορισθεί υπεύθυνος ναυαγοσώστης από την επιχείρηση, ο ναυαγοσώστης οφείλει να βρίσκεται σε ετοιμότητα, με ένδυμα κολύμβησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του, στον χώρο της παιδικής κολυμβητικής δεξαμενής και να μην εκτελεί άλλη υπηρεσία.

β) Διαθέτουν φαρμακείο σε προσβάσιμη θέση (χρονική και χωρική), σύμφωνα με το άρθρο 7, εξαιρούνται της υποχρέωσης καταλύματα δυναμικότητας έως και 20 κλινών.

γ) Εφοδιάζουν κάθε ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής με τον ακόλουθο εξοπλισμό:

γα) Σωστικό σωλήνα – rescuetube, κατασκευασμένο από αφρώδη πολυουρεθάνη κλειστού κυττάρου με μήκος τουλάχιστον 120 εκ.

γβ) Φορητό φαρμακείο, σύμφωνα με το περιεχόμενο του άρθρου 8.

γγ) Σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης και σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης.

γδ) Φορητό απινιδωτή με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, ενηλίκων και βρεφών. Εξαιρούνται της υποχρέωσης καταλύματα δυναμικότητας έως και 50 κλινών.

γε) Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ – LIFEGUARD.

γστ) Καπέλο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη LIFEGUARD.

γζ) Γυαλιά ηλίου.

γη) Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 40 x 80 εκ., με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST ΑΙD, μπλε απόχρωσης, μόνο σε περιπτώσεις τουριστικών καταλυμάτων τα οποία διαθέτουν πάνω από δυο (2) κολυμβητικές δεξαμενές.

γθ) Ισοθερμική κουβέρτα.

γι) Καταδυτικό μαχαίρι.

για) Μάσκα βυθού.

γιβ) Βατραχοπέδιλα.

γιγ) Σημαία ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 40 x 80 εκ., με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη LIFEGUARD, μπλε απόχρωσης.

γιδ) Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη ΝΟ LIFEGUARD, λευκής απόχρωσης.

γιε) Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας), μόνο σε περιπτώσεις τουριστικών καταλυμάτων στα οποία διαθέτουν πάνω από δυο (2) κολυμβητικές δεξαμενές.

γιστ) Αδιάβροχος φακός.

 1. Τα φάρμακα ή ο ειδικός ιατρικός εξοπλισμός που συμπεριλαμβάνεται στα ως άνω φαρμακεία, διατίθενται προς χρήση κατόπιν συναίνεσης του κολυμβητή/ασθενή (ή συγγενικού του προσώπου) ή χορηγούνται από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.
 2. Δεν απαιτείται ο ορισμός ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού, στην περίπτωση κολυμβητικής δεξαμενής ή συστήματος υδρομάλαξης, τα οποία εξυπηρετούν ενοίκους – πελάτες υδρομάλαξης που βρίσκονται εντός κοινόχρηστων χώρων. Στην περίπτωση αυτή, το τουριστικό κατάλυμα αναρτά σε εμφανές σημείο πλησίον εκάστης κολυμβητικής δεξαμενής κείμενο που ενημερώνει τον πελάτη για τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά την κολύμβηση, σύμφωνα με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις για τις κολυμβητικές δεξαμενές και προσαρτά τους ανωτέρω κανόνες αναλυτικά στα ιδιωτικά συμφωνητικά που καταρτίζει με τους πελάτες του.

Άρθρο 6 Κυρώσεις

 1. Για παράβαση των διατάξεων της παρούσας, ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες, επιβάλλονται στον φορέα διαχείρισης του τουριστικού καταλύματος ή στην υπεύθυνη επιχείρηση για τη λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής, όταν αυτή δεν συμπίπτει με τον φορέα διαχείρισης του καταλύματος, οι κάτωθι κυρώσεις: α) επίπληξη, β) χρηματική κύρωση ύψους από 300 έως 2.000 ευρώ.
 2. Σε περίπτωση υποτροπής στην ίδια παράβαση εντός ενός (1) έτους, η χρηματική κύρωση διπλασιάζεται.
 3. Οι κυρώσεις επιβάλλονται από τον Προϊστάμενο της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, βεβαιώνονται στην αρμόδια κατά περίπτωση Δ.Ο.Υ. και εισπράττονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Προ της επιβολής οποιασδήποτε διοικητικής κύρωσης, ο υπόχρεος της παράβασης καλείται με απόδειξη να δώσει εξηγήσεις και σχετικές διευκρινίσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του ν. 2690/1999. Κατά των πράξεων επιβολής των διοικητικών κυρώσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών της περ. δ της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α’ 187).

Άρθρο 7 Περιεχόμενο φαρμακείου ξενοδοχείου

Α. ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)
Αντισταμινικά χάπια 1
Σκεύασμα Γλυκόζης για την Αντιμετώπιση της Υπογλυκαιμίας 1
Παρακεταμόλη σε χάπια 500 mg 1
Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου Epipen ενηλίκων 1
Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου Epipen παίδων 1
Αντιισταμινική αλοιφή 1
Αλοιφή Αργυρούχου σουλφαδιαζίνης, ή άλλο σκεύασμα υδρογέλης κατά εγκαυμάτων 2
Φυσιολογικός ορός 0.9% NaCl σε φιαλίδια των 10 ml για οφθαλμική έκπλυση 10
Εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά σκευάσματα 2
Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου Epipen 1
Β. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Αυτοκόλλητα Ράμματα Επιδερμικά 3 x 75 mm σε Αποστειρωμένη Συσκευασία 20
Βαμβάκι Ιατρικής Χρήσης Πεπιεσμένο Ρολό 1
Επίδεσμος Αιμοστατικός Reliance με Επίθεμα 2
Παγοκύστη – Θερμοκύστη Πoλλαπλών Χρήσεων 2
Ψυκτικό Σπρέι 400 ml 1
Αλκοολούχο διάλυμα αντισηψίας δέρματος Φιαλίδιο 50 ml κατ’ ελάχιστον
Σύριγγες, με βελόνη, αποστειρωμένες, σε μονή συσκευασία, 5 ml 5
Μάσκα χορήγησης Οξυγόνου 3
Αερονάρθηκες άνω και κάτω άκρων 1 τεμάχιο για κάθε είδος
Αυχενικός κηδεμόνας σκληρός, ρυθμιζόμενος σε μέγεθος, πολλαπλών χρήσεων 1
Επίθεμα θωρακικού τραύματος 1
Ιμάντας Ίσχαιμης Περίδεσης 1
Αυχενικός κηδεμόνας ρυθμιζόμενος σε μέγεθος, πολλαπλών χρήσεων. 1
Γ. ΟΡΓΑΝΑ
Φορητή συσκευή ανάνηψης στόμα με στόμα τύπου Brook 1
Φιάλη Οξυγόνου Φορητή, πολλαπλών χρήσεων, με ρυθμιστή και μειωτήρα πίεσης και ροόμετρο, κατ’ ελάχιστον 1 λίτρου και κατ’ ελάχιστης μέγιστης πίεσης 200 bar 1
Παλμικό Οξύμετρο με εύρος μέτρησης κατ’ ελάχιστον από 70% έως 99% SatO2 1

Άρθρο 8 Περιεχόμενο φορητού φαρμακείου υπεύθυνου ασφαλείας – ναυαγοσώστη

Α. ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)
Οξυζενέ 50 cc
Διάλυμα Ιωδιούχου Ποβιδόνης 10% Φιαλίδιο 30 ml κατ’ ελάχιστον
Β. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Αυχενικό Κολάρο Ρυθμιζόμενο Παιδιατρικό 1
Γάζες αποστειρωμένες 10 x 10 cm – 12PLY / 36 x 40 cm, σε ξεχωριστή συσκευασία η καθεμιά 20
Ελαστικός επίδεσμος πλάτους 10 cm 2
Ελαστικός επίδεσμος πλάτους 5 cm 2
Λευκοπλάστ υφασμάτινο, λευκό, πλάτους τουλάχιστον 3 cm 1
Γάντια latex ή βινυλίουνιτριλίου (όχι μαύρου χρώματος) 10 ζευγάρια
Αυτοκόλλητες γάζες τύπου Hansaplast, διαστάσεων κατ’ ελάχιστον 2 x 2 cm 10
Μάσκα χορήγησης εμφυσήσεων κατά την ΚΑΡΠΑ, τύπου pocketmask 1
Ψαλίδι υφασμάτων, τύπου Lister 1
Στοματοφαρυγγικοί αγωγοί τύπου Guedel, διαφόρων μεγεθών Σετ 6 τεμαχίων διαφορετικού μεγέθους
Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε νερό και φυτικά έλαια για έγκαυμα 2
Γ. ΟΡΓΑΝΑ
Ασκός χορηγήσεως εμφυσήσεων τύπου AMBU, ενηλίκων, πολλαπλών χρήσεων 1

Άρθρο 9 Μεταβατικές διατάξεις

1.Για τα καταλύματα με λιγότερα από πενήντα (50) δωμάτια ή με βάθος κολυμβητικής δεξαμενής μικρότερο από ενάμιση (1,5) μ., καθώς και για κολυμβητικές δεξαμενές που βρίσκονται σε κήπους ταράτσας (roof garden) τουριστικών καταλυμάτων και για τις εσωτερικές κολυμβητικές  δεξαμενές και μέχρι την 31.12.2022, το φυσικό πρόσωπο που εκτελεί χρέη ναυαγοσώστη δύναται να βρίσκεται σε ετοιμότητα εντός του τουριστικού καταλύματος, με δυνατότητα άμεσης επέμβασης, κατά τις ώρες λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής και καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του.

2.Ειδικά για τρέχον έτος και έως και την 31.12.2022, οι υπόχρεοι του άρθρου 5 δύνανται να προσλαμβάνουν ναυαγοσώστη, ο οποίος διαθέτει βεβαίωση σε ισχύ, παρακολούθησης προγράμματος θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης ναυαγοσώστη πισίνας από σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, εφόσον προσκομίσει επιπλέον σχετική πιστοποίηση από την ίδια τη σχολή ότι είχε υποβληθεί, κατά τον χρόνο έκδοσης της ανωτέρω βεβαίωσης, επιτυχώς σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις. Δεν γίνονται δεκτές βεβαιώσεις που έχουν χορηγηθεί πριν την 01.01.2020.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΦΕΚ: B’ 2621/30.05.2022

Αθήνα, 24 Μαΐου 2022

Οι Υπουργοί

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Τουρισμού
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ